„Kibice za bezpieczeństwem” – zbiórka podpisów

Fundacja Republikańska i Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców zaniepokojone ostatnimi działaniami rządu i podległych mu służb, godzącymi w konstytucyjne prawa obywatelskie i mającymi na celu ograniczenie działalności kibiców piłki nożnej i ich stowarzyszeń, inicjują akcję „Kibice za bezpieczeństwem”.

Celem akcji jest skuteczne przeprowadzenie projektu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej i wprowadzenie do polskiego systemu prawnego rozwiązań, na które czekają setki tysięcy polskich kibiców i obywateli.

Dlatego eksperci Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej opracowali projekt Ustawy o zmianie Ustawy o imprezach masowych i innych ustaw, której uchwalenie pozwoli na wprowadzenie m.in. następujących rozwiązań:
» Doprecyzowanie przesłanek, które musi spełniać decyzja wojewody o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej i skrócenie terminów w których rozpatrywane są odwołania od tej decyzji
» Eliminacja z polskiego systemu prawnego niekonstytucyjnej instytucji „zakazu klubowego”.
» Wprowadzenie możliwości skrócenia okresu obowiązywania zakazu stadionowego po upływie 1/3 jego obowiązywania dla osób podejmujących się prac społecznych i działań reedukacyjnych prowadzonych przez wskazane i nadzorowane przez samorząd terytorialny organizacje społeczne.
» Wprowadzenie obowiązku posiadania karty kibica, jako dokumentu uprawniającego do udziału w imprezie masowej.
» Wprowadzenie konsekwentnego całkowitego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie obiektu, na którym odbywa się impreza masowa.
» Umożliwienie prowadzenia dopingu z użyciem materiałów pirotechnicznych w modelu duńskim (stowarzyszenie kibiców odpowiedzialne za doping wnosi kaucje, która przepada na pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych).
» Wprowadzenie obowiązku prowadzenie i finansowania działalności edukacyjnej i sportowej dla klubów sportowych i stowarzyszeń kibiców przez samorządy.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji z roku na rok następuje poprawa bezpieczeństwa na imprezach masowych. „W porównaniu z 2009 r. o 40 proc. spadła liczba chuligańskich wybryków. O blisko 40 proc. mniej było zatrzymań chuliganów. Do sądów trafiło o 56 proc. mniej wniosków w sprawach o wykroczenia popełnione w związku z imprezami masowymi. Na tym nie koniec. Po meczach piłki nożnej do sądów skierowano 803 wnioski o ukaranie – spadek o blisko 62 proc. Mniej jest też wydawanych zakazów stadionowych.”

Proponowane zmiany zwiększają bezpieczeństwo imprez masowych przy jednoczesnym doprecyzowaniu prowadzenia kulturalnego i efektownego dopingu oraz przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W celu wprowadzenia proponowanych zmian w życie Fundacja Republikańska i Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców powołali Komitet obywatelskiego projektu Ustawy o zmianie Ustawy o imprezach masowych. Równocześnie rozpoczął się proces zbierania podpisów pod projektem ustawy.

Mamy na celu zebranie w trakcie 3 miesięcy o wiele większej liczby podpisów niż wymagane ustawowo 100 tysięcy. Liczymy. Że do akcji włączą się kibice wszystkich polskich klubów, mający okazję pokazać że nie są – jak próbują pokazywać rządzący – „bandytami stadionowymi”, ale dbającymi o dobro wspólne i sięgającymi po środki prawne w celu realizacji swoich praw obywatelami.

Obecnie ruszamy ze zbiórką pierwszego tysiąca podpisów w celu zgłoszenia komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

Akcja „Kibice za bezpieczeństwem” będzie promowana w Internecie poprzez dedykowany serwis internetowy www.kibicezabezpieczenstwem.pl oraz portale społecznościowe.

Stowarzyszenie „SK 1964” będzie zbierać podpisy podczas meczu GKS-u Katowice z Pogonią Szczecin.